รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดเข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเสริมขวัญและกำลังใจเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในจังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565)