การนิเทศ ติดตามสถานศึกษาใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนสถานศึกษาภายในสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย วันที่ 15 ก.พ.65

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามสถานศึกษาภายในสหวิทยาเขต โครงการนิเทศ ติดตามสถานศึกษาใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ในรูปแบบออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565)