การติดตามเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบาย ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว สพฐ. และคณะติดตาม เพื่อติดตามเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 3 ประเด็นดังนี้ 1. ติดตามความคืนหน้าของการบริหารจัดการในระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) 2. การดำเนินงานการใช้ Application  “พาน้องกลับมาเรียน” 3. โรงเรียนคุณภาพชุมชน ระดับมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565)