ติดตามการบริหารจัดการในระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) และการดำเนินงานการใช้ Application “พาน้องกลับมาเรียน”

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ติดตามความคืนหน้าของการบริหารจัดการในระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) และการดำเนินงานการใช้ Application “พาน้องกลับมาเรียน”  ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565)