การให้คำปรึกษาแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

   คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประกอบด้วย นายสุทน  ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ประธานกรรมการ นายสารัตน์  พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนลิไทพิทยาคม กรรมการ และนายชวลิต  ทะยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา กรรมการและเลขานุการ เข้าให้คำปรึกษา นายสุทินธ์ คำน่าน ผอ.รร.สวรรค์อนันต์วิทยา 2 ก่อนเข้ารับการประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565)