ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการในระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการในระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ผ่านระบบ Google Meet  (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565)