ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาเสริมสมอง ประจำปีการศึกษา 2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาเสริมสมอง ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคุณสมบัติรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาเสริมสมองพิจารณาคัดเลือก ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565)