กิจกรรม “จิบกาแฟ แชร์ความคิด พลังสามัคคีเมืองสุโขทัย”

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แชร์ความคิด พลังสามัคคีเมืองสุโขทัย” เพื่อแชร์ความคิด รับทราบข้อราชการและชี้แจงตอบข้อซักถาม ข้อราชการต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565)