งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ โดยนายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอเมืองสุโขทัย  ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงเรียนลิไทพิทยาคมและโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565)