การให้คำปรึกษาแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

   คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประกอบด้วย นายมนตรี  คงเจริญ ผอ.รร.สุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ  นายวรินทร์  ชำนาญผา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ และนายพัฒน์พงษ์  สีกา ผอ.รร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ เข้าให้คำปรึกษา ว่าที่ ร.ต. ธีระวัฒน์  คำชุ่ม ผอ.รร.ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ก่อนเข้ารับการประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565)