ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ (ก.ค.ศ.) ผ่านระบบ Zoom Meeting

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น  การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting  (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565)