กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาสุโขทัย ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565)