ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บค่าใช้จ่ายและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บค่าใช้จ่ายและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครองภายใต้สถานการณ์ Covid-19 โดยมีคณะกรรมการพิจารณาการเก็บค่าใช้จ่ายฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565)