ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก บุคคล องค์กร และหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก บุคคล องค์กร และหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2565 เพื่อคัดเลือกบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่จะได้รับมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกให้เป็นเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดี ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565)