ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสถานะผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และชี้แจงแนวทางการติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีบุคลากรของสำนักงานเขตเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 27 มกราคม 2565)