YC เพื่อนซึม (เศร้า) เราช่วยได้

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายปวีณ ไชยวงค์วิลาน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้   โครงการอบรมนักเรียน YC โรงเรียนเมืองด้งวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ “YC เพื่อนซึม (เศร้า) เราช่วยได้” เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้การเป็นเพื่อนที่ปรึกษาที่ดีและมีจิตบริการเพื่อนด้วยความเต็มใจ ณ ห้องประชุมเจ้าหมื่นด้ง โรงเรียนเมืองด้งวิทยา (วันที่ 19 มกราคม 2565)