ประชุมพิจารณาลงนามคำขอเสนอขอจัดตั้งให้จังหวัดสุโขทัยเป็นพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมพิจารณาลงนามคำขอเสนอขอจัดตั้งให้จังหวัดสุโขทัยเป็นพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อเสนอขอจัดตั้งให้จังหวัดสุโขทัยเป็นพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (วันที่ 18 มกราคม 2565)