ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เพื่อให้การบริหารงานที่มีทิศทาง  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตอบสนองต่อพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) นโยบายของรัฐบาลนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2564-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  (วันที่ 13 มกราคม 2565)