ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการย้าย/โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (กรณีปกติ)

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินรายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาการย้าย/โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (กรณีปกติ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  โดยมีคณะกรรมการประเมินเข้าร่วมพิจารณา เพื่อประเมินรายละเอียดประกอบการพิจารณาของผู้ที่ยื่นคำร้อง  ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 7 มกราคม 2565)