ประชุมจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานประชุมจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย โดยมีคณะกรรมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 7 มกราคม 2565)