การประชุมเตรียมการนิเทศ ติดตามสถานศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมการเตรียมการนิเทศ ติดตามสถานศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน ร่วมกับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 7 มกราคม 2565)