ประชุมหารือข้อราชการเร่งด่วนกับ ผอ.กลุ่ม

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการเร่งด่วนกับ ผอ.กลุ่ม โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มเข้าร่วมประชุม ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 29 ธันวาคม 2564)