ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 12/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 12/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานการประชุมได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการและประชาชนทั่วไปได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด และใช่ช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่จะมีประชาชนกลับบ้านเป็นจำนวนมาก จึงขอให้ปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด (วันที่ 29 ธันวาคม 2564)