สพม.สุโขทัย บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1.นางสาวสุขิตา ไชยบัง วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 2.นางสาวจุฑาทิพย์ คำสุด วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 3.นางช่อทิพย์ ต้วนยี่ วิชาเอกจิตวิทยาแนะแนว โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 4.นางสาวปาลิกา ศรีใจ วิชาเอกภาษาจีน โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 27 ธันวาคม 2564)