ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เตรียมดำเนินการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ที่มีความจำเป็น ขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์และด้านอาคารสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมดาวนภา โรงเรียนอุดมดรุณี  (วันที่ 22 ธันวาคม 2564)