อบรมพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและแนวปฏิบัติที่ถูกวิธี (ครูผู้นำวัฒนธรรมความปลอดภัย)

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและแนวปฏิบัติที่ถูกวิธี (ครูผู้นำวัฒนธรรมความปลอดภัย) เพื่อพัฒนาระบบในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู รวมถึงจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลมุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (วันที่ 20 ธันวาคม 2564)