ผอ.สพร.สพฐ. บรรยายพิเศษให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ณ หน่วยพัฒนา สพม.สุโขทัย

  ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) บรรยายพิเศษ ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้  มีผู้เข้ารับการพัฒนาฯ จำนวน 342 คน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ระหว่างวันที่ 13 – 27 ธันวาคม 2564 ณ หน่วยพัฒนา สพม.สุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  โดยมี ดร.ศิริวรรณขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  (สพม.สุโขทัย) รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุโขทัย ในฐานะประธานหน่วยพัฒนาฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดให้การต้อนรับ (วันที่ 19 ธันวาคม 2564)