ประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น) ผ่านโปรแกรม ZOOM ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการ (ก.ต.ป.น) เข้าร่วมการประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น)  ผ่านโปรแกรม ZOOM ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 16 ธันวาคม 2564)