พัฒรองฯ หน่วยพัฒนา สพม.สุโขทัย 14 ธ.ค. 64

ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (สพม.สุโขทัย) รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุโขทัยในฐานะประธานหน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัด รับการตรวจเยี่ยมจาก ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รก.ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้รับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นหน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ จำนวน 342 คน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 13-27 ธันวาคม 2564 โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก.ค.ศ.กำหนด ใช้วิธีการพัฒนาที่หลากหลายตามองค์ประกอบตัวชี้วัด รายละเอียดการประเมินผลและเกณฑ์การตัดสินการพัฒนาตามหลักการและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาซึ่งแบ่งการพัฒนาเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ ระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2564 ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง ณ สถานศึกษา ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 และระยะที่ 3 การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2564