ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการพัฒนา รองผอ.สถานศึกษาจาก สพฐ. ผ่านระบบ Zoom Meeting

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการพัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 12 ธันวาคม 2564)