รับมอบพระพุทธธูป จำนวน 19 องค์

  นางคมคาย หลินเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นางวราภรณ์  เอมเปีย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รับมอบพระพุทธธูป จำนวน 19 องค์ จากพระอธิการทองสด ธมฺมวชิโร เจ้าอาวาสวัดเนินพะยอม  จังหวัดพิจิตร เพื่อมอบให้สถานศึกษาในสังกัด ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 3 ธันวาคม 2564)