ติดตามคณะทำงานจัดทำร่างรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

   ดร.ศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ติดตามคณะทำงานจัดทำร่างรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบาย สู่การปฏิบัติ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และการบริหารงานที่มีทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตอบสนองต่อพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 -2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2564-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม (วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564)