วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการออกแบบและสร้างเครื่องมือวิจัย”

  ดร.ศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรกิจกรรมอบรม เชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการออกแบบและสร้างเครื่องมือวิจัย” ให้แก่บุคลากรและนักวิจัย โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  (วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564)