ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

  ดร.ศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อคัดเลือกและรวบรวมผลงานผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564)