อบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยโปรแกรม Padlet”

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรมอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยโปรแกรม Padlet” ให้แก่บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564)