ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ 8/2564

  ดร.ศราวุธ คำแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยครั้งที่ 8/2564 ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  (วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564)