ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 17

  ดร.ศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการของหน่วยงานการศึกษาในกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้หลักการมีส่วนร่วม หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม ให้เกิดความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ    20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1 (วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564) ขอบคุณภาพจาก สพป.พล.1