ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

  ดร.ศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน ในสังกัด สพม.สุโขทัย เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564)