ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2564

   ดร.ศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และการบริหารงานที่มีทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตอบสนองต่อพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 -2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2564-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 12 ข้อ และวาระเร่งด่วน(Quick Win) 7 วาระ ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม (วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564)