โครงการมอบสี TOA ของบริษัททีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  ดร.ศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย ดร.จิรวรรณ สุรเสียงรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.สุโขทัย ร่วมมอบสีให้กับโรงเรียน ตามโครงการมอบสี TOA โดยการประสานงานจากพระอาจารย์ทองสด วัดเนินพะยอม จังหวัดพิจิตร  จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” โรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนวังประจบวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมและโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม มูลค่า 625,460 บาท เพื่อใช้ในการพัฒนาโรงเรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564)