ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2564

  ดร.ศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง  ผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเข้าร่วมพิจารณากลั่นกรอง เพื่อให้พิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2565 ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)