ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (ครั้งที่ 2)

  ดร.ศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินเข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (ครั้งที่ 2) ผู้เข้ารับการประเมินประกอบด้วย นายเฉลิมพล ทองจุ้ย และนายปราช เชื้อประดิษฐ์ รอง ผอ.รร.สุโขทัยวิทยาคม ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ว่าที่ ร.ต.วิษณุ อินทร์ปาน รอง ผอ.รร.กงไกรลาศวิทยา ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินเข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (ครั้งที่ 2) ผู้เข้ารับการประเมินประกอบด้วย นายเกรียงไกร เตชาและนางจิณณรัตน์ อัครรังสีธนกุล รอง ผอ.รร.อุดมดรุณี ณ โรงเรียนอุดมดรุณี นางสาวณัฐชา โคยามา นายภานุวัฒน์ คะนิกา และนางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง รอง ผอ.รร.บ้านด่านลานหอยวิทยา ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา (วันที่ 28 ตุลาคม 2564)