ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (ครั้งที่ 2)

  ดร.ศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินเข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (ครั้งที่ 2) ผู้เข้ารับการประเมินประกอบด้วย นายพนม สุขหา รอง ผอ.รร.เมืองด้งวิทยา ณ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา  นายธีราวุธ จูเปีย นายสุวิทย์ ดวงทองและนางสาวอัญชิสา สารีบุตร รอง ผอ.รร.เมืองเชลียง ณ โรงเรียนเมืองเชลียง ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินเข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (ครั้งที่ 2) ผู้เข้ารับการประเมินประกอบด้วย นายไตรภูมิ อ้ายวงค์ จ่าสิบเอกสมร แก้วกล้า และ      นายอมรศักดิ์ เสมสันต์ รอง ผอ.รร.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ (วันที่ 27 ตุลาคม 2564) ขอบคุณภาพจาก รร.เมืองด้งวิทยา รร.เมืองเชลียง และรร.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์