ประชุมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในด้านต่างๆ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์ (Google meet)

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในด้านต่างๆ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเสริมศักยภาพในการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  3.กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 4.นักเรียนมีความสามารถพิเศษตามศักยภาพ และสอดคล้องกับคณะและสาขาที่เลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Google meet) (วันที่ 26 ตุลาคม 2564)