ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 5/2564

  ดร.ศราวุธ คำแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 5/2564 โดยมี ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และการจัดทำแผนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 26 ตุลาคม 2564)