ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย โดยมี นายสุทน ทับจากผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นประธานกรรมการ เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เนื่องจากกรรมการชุดเดิมครบวาระการดำรงตำแหน่ง (วันที่ 21 ตุลาคม 2564)