ประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564

  ดร.ศราวุธ คำแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564 โดยมีข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ  ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 18 ตุลาคม 2564)