นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาด้านต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ระหว่างวันที่ 18-28 ตุลาคม 2564

  ดร.ศราวุธ คำแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาด้านต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ระหว่างวันที่ 18-28 ตุลาคม 2564 ประกอบด้วยนักศึกษา 4 ราย  ดังนี้ นางสาวสุภาพรรณ จี้สอน นางสาวดวงสมร เทศสมบรูณ์ ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา นายอนุรัตน์ ขำจันทร์ ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   และนางสาวกัญญาณัฐ พิลึก ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม (วันที่ 18 ตุลาคม 2564)