ประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพ

  ดร.ศราวุธ  คำแก้ว ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม เพื่อแจ้งแนวนโยบายการบริหาร จัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 7 ตุลาคม 2564)