ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปรายงานผลการวิจัย และสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2564

   นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธาน     การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปรายงานผลการวิจัยและสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2564 เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ผล จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและสรุปรายงานผลการวิจัย เรื่องข้อเสนอ เชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย